Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

 

Stupeň vzdelania ISCED 1 + ISCED 2

Dĺžka štúdia štyri roky + 5 rokov

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma – denná

Druh školy: štátna  

 

Predkladateľ:

Názov školy – Základná škola

 Adresa – Málinec č.86, 985 26

 IČO – 35991364

Riaditeľ školy – Mgr. Karol Čonka

Koordinátor pre tvorbu ŠVP – PaedDr. Anna Chovancová

Ďalšie kontakty – tč 047/4111202

 

Zriaďovateľ:

Názov – Obec Málinec

Adresa – Obecný úrad, Málinec č. 474 , 985 26

Kontakty – t.č. 047/4291120

Platnosť dokumentu do 30.07.2014

                            Podpis riaditeľa

 

1                      Všeobecná charakteristika školy

 

 1. Veľkosť  školy 

  Základná škola v Málinci je „Základná škola so všetkými ročníkmi“ (tzv. plnoorganizovaná škola). Súčasná kapacita školy je 237 žiakov. Má 9 ročníkov, člení sa na prvý a druhý stupeň (ISCED 1 a ISCED 2) – prvý stupeň tvorí prvý až štvrtý ročník, druhý stupeň piaty až deviaty ročník, V každom ročníku je jedna trieda.

  Školský areál je umiestnený v centre obce Málinec (vo vzdialenosti niekoľkých desiatok metrov sa nachádza autobusová zastávka pre dochádzajúcich žiakov, miestna knižnica, kultúrny dom). V areáli školy sa okrem hlavnej budovy nachádza budova telocvične a školskej jedálne (s kapacitou približne 300 stravníkov).

   

 2. Charakteristika žiakov

  Školu navštevujú žiaci vo veku 6 až 15 rokov (výnimočne 16). Väčšina žiakov je priamo z obce Málinec, približne 15 žiakov dochádza denne z blízkych obcí Ozdín, Bystrička, Rovňany a Ipeľský Potok.

   

 3. Charakteristika pedagogického zboru

  V škole vyučuje 12 učiteľov (4 učiteľky v ročníkoch 1. – 4, 8 v ročníkoch 5. – 9.) . Všetci pedagógovia spĺňajú podmienky pedagogickej i odbornej spôsobilosti pre vyučovanie na základnej škole.

  Vyučovanie tzv. hlavných predmetov je kvalifikované, kvôli nízkemu počtu tried nie je možné zabezpečiť plnú kvalifikovanosť vo vyučovaní všetkých výchovných predmetov. Náboženská výchova je vyučovaná externe.

  V škole pôsobí výchovný poradca, asistenti učiteľa i koordinátor protidrogových aktivít. Metodickú činnosť v oblasti integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečuje učiteľ s kvalifikáciou špeciálneho pedagóga.

  Vzdelávanie pedagógov je priebežné, realizované niekoľkými spôsobmi priamo na VŠ, prípadne metodickými centrami MŠaV SR či inými certifikovanými organizáciami … (externé štúdium popri zamestnaní, modulové vzdelávanie, vzdelávacie kurzy apod).

  Skladba pedagogického zboru je vyvážená až staršia – priemerný vek je približne 46 rokov, žiadny učiteľ v dôchodkovom veku, 9 žien – 3 muži.

   

   

   

   

   

 4. Dlhodobé projekty                   

  Od septembra 2012 sa začalo v rámci operačného programu Vzdelávanie s realizáciou projektu Vzdelávaním pedagogikých zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít  (trvanie projektu – 2 roky).

  Škola je dlhoročným účastníkom projektu Zdravá škola, v roku 2000 bola zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie.

  Niekoľko rokov sa škola zapája aj od viacerých projektov ESF priamo i cez partnerstvo.

  Učitelia sa vzdelávajú v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.

 5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

  Rada školy – má 11 členov, zasadá minimálne 5x ročne (podľa potreby aj častejšie). Riaditeľ pravidelne oboznamuje Radu školy o priebehu a výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu, personálnom, finančnom i materiálnom zabezpečení školy, o jej celkovom fungovaní. Rada školy podľa platnej legislatívy prerokúva jednotlivé správy, na ich základe i na základe vlastných podnetov navrhujú riaditeľovi školy prípadné zmeny v činnosti školy, v jej každodennom fungovaní.

  Rada rodičov – stretnutia sú organizované minimálne 4 x ročne (celoškolské alebo triedne – podľa potreby). Na triednych stretnutiach triedni učitelia informujú rodičov o jednotlivých žiakoch a ich výsledkoch, spoločne sa rozhoduje o niektorých záležitostach v súvislosti s kolektívom triedy, riešia sa parciálne problémy triedy. O týchto stretnutiach triedni učitelia podávajú písomnú správu vedeniu školy.

  Pedagogicko-psychologická poradňa – poskytuje škole servis v oblasti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (diagnostika, metodická pomoc, plánovanie činnosti apod). V tejto oblasti škola spolupracuje aj s Detským integračným centrom. Ďalej pre školy organizujú aktivity zamerané na protidrogové aktivity, prevenciu proti kriminalite atd. Koordinujú aj činnosť výchovných poradcov v súvislosti s agendou prihlášok na stredné školy.

   

 6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

  Škola má hlavnú budovu, v ktorej sa nachádzajú učebne – 9 klasických tried, 1 učebňa na laboratórne práce, 1 dielňa a počítačová učebňa v polosuteréne. V počítačovej učebni je k dispozícii 16 PC, projektor, keramická tabuľa).

  Vybavenie učebne na laboratórne práce je pomerne zastaralé, priestory preplnené, pretože škola momentálne nedisponuje dostatočným množstvom kabinetov, kde by sa pomôcky dali uskladniť. Vybavenie kabinetov školskými pomôckami tiež potrebuje modernizáciu.

  Problémy s umiestnením počítačovej učebne, nedostatočným počtom kabinetov, morálne zastaralým zariadením sa snažíme riešiť priebežne – najmä prostredníctvom projektov. V mesiacoch máj-august 2009 bola zrekonštruovaná budova školy – oprava strechy, výmena okien, zateplenie fasády, vybudovanie schodišťa do podkrovia a príprava podkrovia na vybudovanie učební a kabinetov, prestavba WC. V lete 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov v celej budove školy, počas ktorej bola v celej budove vybudovaná IT sieť. Súčasne bola vykonaná aj oprava a modernizácia školského rozhlasu.

  V blízkosti hlavnej budovy sa nachádza telocvičňa, v priestoroch ktorej prebieha vyučovanie telesnej výchovy, záujmová činnosť mimo vyučovania i voľnočasové športové aktivity žiakov i zamestnancov školy rovnako ako obyvateľov obce.

  V rovnakej budove sa nachádza i školská kuchyňa s jedálňou, kde sa stravujú žiaci i zamestnanci školy. V školskej kuchyni sa pripravuje strava aj pre materskú školu.

  V areáli školy sa nachádza aj multifunkčné ihrisko určené pre loptové hry a v zime na ľadovú plochu. Toto ihrisko si ešte vyžaduje úpravy hracej plochy.

   

 7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

  Podmienky na vyučovanie v učebniach, telocvični i celom areáli sú bezpečné a vyhovujú platnej legislatíve.

  Žiaci sú o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci poučení na začiatku každého školského roku triednym učiteľom, v rámci jednotlivých predmetov príslušnými vyučujúcimi. Poučenie o bezpečnosti sa vykonáva aj pred každou hromadnou akciou (napr. výcvikový kurz, výlet, exkurzia).

  Zamestnanci sú o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru pravidelne preškoľovaní kvalifikovaným lektorom. Kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia vykonáva bezpečnostný technik, revízie a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií zabezpečuje riaditeľ školy v spolupráci s bezpečnostným technikom.

   

 1. 2.      Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: Denná
Nevyhnutné vstupné podmienky na štúdium: Vek 6 rokov,
Spôsob ukončenia štúdia: Absolvovanie 4. ročníka
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o prospechu v 4. ročníku
Poskytnutý stupeň vzdelania: ISCED 1 – primárne vzdelanie

 

Dĺžka štúdia: 5 rokov
Forma štúdia: Denná
Nevyhnutné vstupné podmienky na štúdium: Úspešné absolvovanie 4. ročníka ZŠ
Spôsob ukončenia štúdia: Absolvovanie 9. ročníka
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o prospechu v 9. ročníku
Poskytnutý stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie
 1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

  Hlavným cieľom našej školy je pomôcť našim žiakom v získaní dostatočného množstva všeobecných vedomostí a zručností vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, pripraviť žiakov na život, kde je potrebné tvorivé myslenie, účinné riešenie problémov.

  Medzi hlavnými prioritami je zabezpečenie kvalitnej prípravy žiakov v anglickom jazyku s dôrazom na komunikatívnosť, vytvorenie základov pre zvládnutie IKT.

  Vo vyšších ročníkoch budeme využívať aj pedagogické stratégie zamerané na tvorbu projektov.

  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú vzdelávaní podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

  Škola sa pri vyučovaní riadi platnou legislatívou, pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky a vlastnými internými smernicami.

   

   

 2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

  Zameranie našej školy je do značnej miery determinované jej umiestnením a veľkosťou (ide o menšiu plnoorganizovanú školu nachádzajúcu sa v obci strednej veľkosti).  V celom regióne je pomerne vysoká nezamestnanosť, z čoho vyplýva, hľadanie pracovných možností v zahraničí alebo v modernejších odboroch, ktoré sa v našom regióne zatiaľ masívne nepresadili.

  Ako jedna z mála škôl v regióne máme už niekoľko rokov dostatočné množstvo kvalifikovaných učiteľov angličtiny, preto už 8 rokov  vyučujeme tento predmet od 3. ročníka so zvýšenou časovou dotáciou.

  Ďalšou prioritou je zlepšenie podmienok pre vyučovanie informatiky – súčasné priestory majú malú kapacitu, vybavenie počítačovej učebne nie je dostatočné pre počet žiakov, aký by sme si želali. (Na vyriešenie tejto situácie je vypracovaný projekt, ktorý je momentálne v schvaľovacom konaní, menšie úpravy riešime priebežne.)

   

 3. Profil absolventa – ISCED 1

  Absolvent  programu primárneho vzdelania  by si mal osvojiť (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti, rovnako aj základy používania materinského (štátneho) a cudzieho jazyka.

   

  Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov vzdelávania.

U absolventa primárneho vzdelania chceme dosiahnuť:

 

 

         (a) sociálne komunikačné kompetencie  (spôsobilosti)

 • vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
 • dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
 • rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať,
 • v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,

       

           (b) kompetencia  (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

            používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

 • je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

   

   

         (c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

 • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

             ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,

 • dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
 • dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
 • vie používať rôzne vyučovacie programy,
 • získal základy algoritmického myslenia,
 • chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

             vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

   

          (d) kompetencia (spôsobilosť)  učiť sa

 • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
 • uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

   

 

      (e)    osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

 • uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym travením voľného času
 • dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 • uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

  má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,

  ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

   

  Profil absolventa – ISCED 2

U absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania chceme dosiahnuť:

 

kompetencia (spôsobilosť)  k celoživotnému učeniu sa

 • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
 • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

   

   

  sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

 • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie,
 • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
 • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
 • dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,

   

      kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti   poznávať  v oblasti vedy a techniky

 • používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
 • používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
 • používa základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá  mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom  vie použiť získané operačné vedomosti  na úspešné riešenie problémov,

   

  kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií

 •   osvojené  základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
 • používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
 • dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,
 • je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
 • dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

   

   

   

kompetencie (spôsobilosti) občianske

 • uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,
 • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
 • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,

 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné

 • dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
 • dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

   

      kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti 

 • dokáže inovovať  zaužívané postupy pri riešení úloh,  plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele,  a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote,

   

   

 1.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

   

  Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach s ostatnými žiakmi tak, aby si rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne prežívali vlastný život, zohľadní ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, aby mali zabezpečený rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj osobnosti a dosiahli primerané vzdelanie.

  Škola v súčasnosti dbá o výchovu a vzdelávanie

 1. žiakov so zdravotným postihnutím: mentálne postihnutých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s viacnásobným postihnutím
 2. žiakov s vývinovými poruchami učenia
 3. žiakov s intelektovým výkonom v hraničnom pásme
 4. s poruchami správania
 5. žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

   

  Škola podľa potreby zabezpečí odborný prístup vo vzdelávaní :

  – včasnú špeciálnopedagogickú diagnostiku a  v prípade potreby odporučí ďalšie odborné vyšetrenia

  pri zápise do 1. ročníka je prítomný aj psychológ a sociálny pracovník, učiteľky MŠ, škola podľa potreby spolupracuje s odborníkmi ihneď po zápise

  – na ich základe, ak žiaci so zdravotným znevýhodnením nemôžu splniť požiadavky príslušných vzdelávacích štandardov, vypracuje škola spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií individuálny vzdelávací program (ďalej len IVP), podľa ktorého sa žiak vzdeláva. Vypracovanie IVP je povinné. IVP sa môže v priebehu roka dopĺňať a upravovať podľa aktuálnej potreby.

  – na našej škole sa žiaci so zdravotným znevýhodnením  vzdelávajú v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy, vzdelávajú sa podľa IVP, ktorý vypracúva škola resp. triedny učiteľ v spolupráci školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií, v zastúpení špeciálnym pedagógom resp. iným odborníkom

   

  Škola ďalej:

  – zabezpečí, aby sa zákonný zástupca žiaka s IVP oboznámil a navrhne formu spolupráce so zákonnými zástupcami žiaka.

    – priebežne garantuje systematickú spoluprácu so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva podľa potrieb žiaka, odborný servis špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda…

   – prispôsobí všeobecné ciele a kompetencie individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením

  – stará sa o plnenie IVP a podľa odporúčania odborníkov dodržiavanie  úprav obsahu vzdelania, používanie špeciálnych metód (metóda viacnásobného opakovania, metóda multisenzoriálneho prístupu, algoritmizácie učiva, metóda nadmerného zvýraznenia informácií, intenzívnej spätnej väzby, pozitívného posilňovania, individuálneho prístupu,…)     úprava obsahu, špecifický prístup v hodnotení špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb – všetko individuálne so zreteľom na každého žiaka.

  – v prípade akýchkoľvek nejasností postupu pri výchove a vzdelávaní zabezpečí, aby učiteľ mohol ihneď konzultovať problémy s odborníkom

  – poskytuje žiakom v prípade potreby učebnice a pracovné zošity pre ŠZŠ, žiakom i pedagógom špeciálne vyučovacie pomôcky a odbornú literatúru, ktoré sa priebežne dopĺňajú

  – umožňuje všetkým žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia celodenný výchovný systém – popoludní pobyt v školskom klube s cieľom lepšie sa pripraviť na vyučovanie a zmysluplne tráviť čas.

   

  Ak žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka a je potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých predmetoch, vypracuje vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť IVP Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu, kde bude vypracovaná postupnosť krokov pri preberaní učiva.

  Výchova i vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú personálne zabezpečené, pretože v škole je zamestnaný pedagóg s kvalifikáciou pre vyučovanie žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s poruchami učenia, (ďalší študuje) a 1 asistent učiteľa.

   

   

   

   

   

   

 1. 3.    Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania, pričom budeme dbať na to, aby boli hodnotené výsledky a pokrok žiakov, aby neboli delení na úspešných a neúspešných.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Systém hodnotenia je rozdelený na dve oblasti:

– priama pedagogická činnosť

– nepriama pedagogická činnosť.

Body sa prideľujú podľa tohto systému, ktorý sleduje určené kritériá od výsledkov žiaka cez štúdium pedagóga až napr. po jeho činnosť v oblasti záujmových aktivít žiakov.

 

 

 1. Hodnotenie školy

 

 

 

Pri  hodnotení školy sa zameriavame na

 • ciele, ktoré si škola stanovila (napr. školskom vzdelávacom programe),  ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 • posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

   

  Podklady pre hodnotenie získavame monitoringom vyučovacieho procesu a podmienok na jeho priebeh, výsledkov vzdelávania i práce školy. V tomto nám okrem iného slúžia i správy školskej inšpekcie, výsledky hospitácií, analýza úspešnosti žiakov na predmetových súťažiach.