Školský poriadok

ŠKOLSKÝ        PORIADOK (platný do 25.9.2022)

 1.      Riaditeľ Základnej školy, Málinec 86, 985 26 (ďalej len „škola“), vydáva na základe zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) Školský poriadok.

2.      Školský poriadok upravuje najmä výkon práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzťahov v škole, prevádzku a vnútorný režim školy, podmienky pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

3.      Školský poriadok je verejne prístupný v škole a na internetovej stránke školy.

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktory je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 7.55 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.

 Časové rozdelenie dňa:

7,30 – 7,40                 príchod do školy

  7,55 –   8,40             1. vyučovacia hodina

  8,45 –   9,30             2. vyučovacia hodina

  9,45 – 10,30             3. vyučovacia hodina

10,40 – 11,25             4. vyučovacia hodina

11,40 – 12,25             5. vyučovacia hodina

12,30 – 13,15             6. vyučovacia hodina

13,45 – 14,30             7. vyučovacia hodina

 

Milý žiak, žiačka!

Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v klube detí, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole :

Máš právo chodiť do školy.

Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám.

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.

Končí tam, kde sa začína sloboda iných

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

Úvod.

 1. Príchod žiakov do školy
 2. Správanie žiakov počas vyučovania
 3. Správanie žiakov cez prestávku
 4. Odchod žiakov zo školy
 5. Dochádzka žiakov do školy
 6. Starostlivosť o zovňajšok
 7. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
 8. Povinnosti týždenníkov a šatniarov
 9. Povinnosti žiakov v ŠJ
 10. Dochádzka žiakov do klubu detí
 11. Povinnosti žiakov mimo školy
 12. Práva žiakov
 13. Práva a povinnosti zákonných zástupcov
 14. Starostlivosť o ochranu zdravia
 15. Výchovné opatrenia
 16. Hodnotenie a klasifikácia správania
 17. Záverečné ustanovenia

I.                   Príchod žiakov do školy

Žiak

 1. do školy prichádza 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania musí už byť v triede.
 2. pred vstupom do budovy si očistí obuv, odloží si vrchný odev do šatne a preobuje sa do prezuviek. Prezuvky majú byť zdravotne nezávadné, majú byť pevné na nohe a bezpečné, nemali by zanechávať na podlahe čierne stopy. Obuv alebo prezuvky sú uložené v priedušnom vrecku.
 3. Pri príchode na záujmové činnosti čaká slušne na vedúceho záujmového útvaru.
 4. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových chodníkoch je neprípustné.
 5. Do školy prichádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Neprelieza plot !
 6. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmie bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.
 7. Žiaci 1.-9. ročníka používajú pri príchode do školy vchod cez šatne.

II. Správanie žiaka počas vyučovania

 1. Prichádza do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku. Na cvičenie TV používa oblečenie slúžiace len na tento účel ( čistý cvičebný úbor umožňujúci bezpečné cvičenie), ktoré nemá oblečené počas iných vyučovacích hodín a v školskej jedálni. Na hodinách technickej výchovy, výtvarnej výchovy a pri laboratórnych prácach používa povinne podľa pokynov učiteľa pracovné oblečenie.
 2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správa zdvorilo, pri stretnutí ich pozdraví a aj v styku so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.
 3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdraví tým, že sa ticho postaví. Sadne si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdraví pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách TV, VV, PV, pri písomných a laboratórnych prácach nevstáva.
 4. Na vyučovacích hodinách sedí na mieste, ktoré určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.
 5. Počas vyučovania aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.
 6. Ak chce odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím ruky.
 7. Skúšanému žiakovi nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy.
 8. Nosí pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné ) môže dostať dve sady učebníc.
 9. Mobilný telefón na vyučovaní musí mať vypnutý a odložený v taške, nie v lavici. Ak tento pokyn nerešpektuje, učiteľ  ho môže zobrať a vráti ho len rodičovi.
 10. Nenosí do školy predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Nesmie nosiť do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety ako drahé šperky, hračky, walkmany, audio-video techniku, fotoaparáty a pod. Pri odcudzení alebo strate predmetov, ktoré žiak na vyučovanie nepotrebuje, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.
 11. Má prísny zákaz nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, zapaľovače, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo zdravie.
 12. Dbá v škole na svoju osobnú hygienu, nosí do školy len zdravotne nezávadné prezuvky, mydlo a uterák.
 13. Ak sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, prípadne ak nemá so sebou žiacku knižku, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Počas hodiny vyučujúci už nemusí ospravedlnenie prijať. Ak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TV, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu vyučovaciu hodinu.
 14. Pred hodinou TV sa v šatni prezlečie do cvičebného úboru a čaká v šatni na vyučujúceho.
 15. Svoje miesto v triede udržuje v čistote a poriadku. Šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodí, rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Šetrí elektrickú energiu a vodu.
 16. Manipulovať s oknami môže len na pokyn učiteľa. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňa z oblokov a nevyhadzuje von papiere.
 17. Nezabúda, že žiacku knižku musí mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň raz za týždeň.

III. Správanie žiaka cez prestávku

 1. Malé prestávky využíva na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. 
 2. Cez veľkú prestávku opustí s ostatnými žiakmi triedu a zdržiava sa v určených priestoroch (podľa počasia vo vestibule alebo na školskom dvore).
 3. Ak má po veľkej prestávke hodinu telesnej výchovy,  zoberie si úbor so sebou a na konci veľkej prestávky čaká na vyučujúceho pred telocvičňou.
 4. Počas veľkej prestávky nesmie zostávať v triede, svojvoľne opustiť areál školy, zdržiavať sa v priestore šatní.
 5. Papiere a odpadky odhadzuje do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robí tým zbytočnú prácu zamestnancom školy a svojim spolužiakom, ktorí sa snažia udržať areál školy čistý a pekne upravený.
 6. Spory so spolužiakmi rieši bez použitia fyzickej sily – dohodou alebo prostredníctvom učiteľa.
 7. Netoleruje šikanovanie, neprizerá sa tomu, ale zasiahne alebo zavolá pomoc dospelého.
 8. Neničí, neznečisťuje školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ).
 9. Rešpektuje zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorní na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
 10. Ak zistí, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 9 v škole, prípadne porušuje bod č. 9 v areáli školy, je jeho povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Možno tým zabráni väčším škodám na zdraví spolužiakov.
 11. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie chodí len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.
 12. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádza v sprievode učiteľa. Pred odchodom na hodinu mimo vlastnej triedy si skontroluje, či má na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.

 

IV. Odchod žiakov zo školy

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny dajú svoje miesto do poriadku, odstránia nečistoty, vyložia stoličky na lavice.
 2. Týždenník skontroluje čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotrie tabuľu a uloží pomôcky.
 3. Na pokyn učiteľa opustia triedu, pod vedením vyučujúceho odídu do šatne, preobujú sa, oblečú sa a disciplinovane opustia budovu.
 4. Zo školy odchádzajú ihneď domov, dodržiavajú dopravné predpisy a disciplínu.
 5. Ak žiak zistí nejakú stratu, ohlási to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnesie do kancelárie školy.
 6. Po skončení vyučovania odchádzajú domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy a pred budovou školy nie je dovolené.
 7. V školských priestoroch sa môžu zdržiavať v čase mimo vyučovania len pri účasti na popoludňajších aktivitách s vedomím učiteľa, vedúceho krúžku.

V. Dochádzka žiaka do školy

 1. Na vyučovanie dochádza pravidelne a načas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, filmových predstaveniach, exkurziách, atď. Je povinný zúčastňovať sa na Cvičení v prírode, Didaktických hrách v prírode a Účelových cvičeniach, ktoré sú súčasťou učebných plánov.
 2. Vyučovanie môže vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe žiadosti. Ak vymešká vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiada o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť.
 3. Ak potrebuje opustiť budovu školy počas dňa a triedny učiteľ u žiaka eviduje viac ako 2 neospravedlnené hodiny, triedny učiteľ ho uvoľní z vyučovania len po osobnom prevzatí zákonným zástupcom.
 4. Pri nepredvídanej príčine rodičia čo najskôr telefonicky oznámia dôvod neprítomnosti žiaka triednemu učiteľovi.
 5. Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť do 48 hodín od neprítomnosti. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní.
 6. Ak potrebuje ísť na lekárske ošetrenie, navštívi lekára ráno a po ošetrení príde na vyučovanie.
 7. Ak vymešká viac ako 40% z vyučovacích hodín z jednotlivých predmetov, resp. 200 vyučovacích hodín, vyučujúci alebo triedny učitel môže žiakovi navrhnúť komisonálne prekúšanie.

VI. Starostlivosť o zovňajšok

 1. Do školy prichádza čistý a upravený.
 2. Zo zdravotných a estetických dôvodov sa neodporúča pogumovanú obuv a tepláky. Výstredné oblečenie, výstredná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je neprípustné.
 3. Žiak má v triede hygienické vrecúško ( uterák, mydlo) a používa ho.
 4. Pred hodinou pracovného vyučovania si oblečie pracovný odev.
 5. Na hodine telesnej výchovy sa prezlečie do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré má počas vyučovania.

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

Povinnosťou žiaka je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodí alebo znehodnotí učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.

Učebnice a zošity má zabalené a podpísané.

 

VIII. Povinnosti týždenníkov a šatniarov

 1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v \“Triednej knihe \“. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
 2. Cez veľkú prestávku nezostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na veľkú prestávku otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala. Po príchode z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok v triede a zatvoria okná.
 3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu vlhkou špongiou, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.
 4. Šatniari zodpovedajú za poriadok v šatni a za jej uzamknutie počas celého vyučovania.

IX. Povinnosti žiaka v školskej jedálni

 1. Obed vo výdajni školskej kuchyne sa vydáva v čase 11,30 – 14,00 hod, (desiata počas prvej veľkej prestávky).
 2. Po skončení vyučovania žiak slušne prichádza do ŠJ, pred vstupom do jedálne si uloží tašku a vrchný odev zavesí na vešiak, naberie si a zje polievku, potom sa zaradí do radu, kde počká na výdaj hlavného jedla. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správa kultúrne – nebehá, nevykrikuje. Celý obed skonzumuje v ŠJ, včítane ovocia alebo múčnika.
 3. Po skončení obeda zanechá svoje miesto v poriadku, zasunie stoličku, odovzdá  riad pri okienku a opustí ŠJ.

 

 

 

X. Dochádzka žiakov do klubu detí

 1. Ak je žiak prihlásený do klubu detí, prichádza do oddelenia po skončení vyučovania.
 2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v klube prihlásení, odvádza učiteľka do šatne.

XI. Povinnosti žiakov mimo školy

 1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správa spôsobom, ktorý robí česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správa k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraví.
 2. Správa sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáha im v práci, slušne sa vyjadruje.
 3. Je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľní im miesto v hromadných dopravných prostriedkoch.
 4. Chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy.
 5. Vo večerných hodinách (po 20.00) sa nezdržiava bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Škola odporúča po 20.00 pobyt mimo domova len v sprievode rodiča. Ako žiak základnej školy môže navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.
 6. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto zakázané.

XII. Práva Žiakov

Každý žiak má právo:

 1. na bezplatné vzdelávanie – bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča
 2. na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.
 3. byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.

4.      na dodržiavanie základných psychohygienických noriem vo výchovno – vzdelávacom procese ( najviac dve písomné práce denne trvajúce viac ako 20 minút a tri ústne známkované odpovede).

 1. žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácií správania. Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia.
 2. Žiak 5. – 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým školským rokom opravné skúšky.
 3. vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní a na triednických hodinách
 4. na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu súkromia svojej rodiny.
 5. mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie.
 6. na výber budúceho štúdia, resp. povolania.
 7. zúčastniť sa na žiackej samospráve v rámci triedy.
 8. primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky a knižnicu.
 9. prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.
 10. podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu a koordinátora drogovej prevencie.
 11. byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti, využívania. Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom svojho triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo iného učiteľa školy, prípadne na problém môžu upozorniť školu zástupcovia žiaka.

XIII. Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 144 zákonný zástupca žiaka alebo zariadenia má právo

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

(8) Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

 

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé  poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť alebo žiaka na súťažiach.

 

Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po

sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 

 

XIV.Starostlivosť o ochranu zdravia

            Žiak:

 1. je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
 2. má zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé – napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie škodlivých látok.
 3. musí byť oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ho oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach musí byť oboznámený s pokynmi na predchádzanie úrazom. Je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
 5. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne žiakovi vyučujúci alebo iný zamestnanec školy prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Na ošetrenie pôjde žiak buď so zamestnancom školy alebo so svojim zákonným zástupcom.
 6. Rešpektuje príkazy, pretože za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno – vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných školou , pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia a konajúci dozor.
 7. Pri prechode žiakov z budovy na ihrisko a pri ceste späť vykonáva dozor vyučujúci telesnej výchovy.

 

XV. Výchovné opatrenia

 1. Za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív bude žiakovi udelená pochvala. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.

Škola udeľuje:

 1.  
  1. pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname
  2. pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka
  3. pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy
  4. pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom triedy, školy
  5. diplom
  6. s Radou rodičov vecnú odmenu
 2. Za závažné alebo opakované previnenia bude žiakovi udelené výchovné opatrenie, ktoré spravidla predchádza zníženiu známky zo správania. Pred udelením niektorého opatrenia sa pozve rodič resp. zákonný zástupca do školy na prejednanie. Aj za jedno previnenie možno udeliť výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení :
  1. zápis do žiackej knižky
  2. zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu
  3. napomenutie od triedneho učiteľa
  4. pokarhanie od triedneho učiteľa
  5. pokarhanie od riaditeľa školy
 3. Za neospravedlnené hodiny bude navrhnuté niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania.Pri počte viac ako 15 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín v jednom mesiaci škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa obci a odboru sociálnych vecí ÚPSVaR.
  1. Za 1 – 4 neospravedlnené hodiny triedny učiteľ navrhne pokarhanie od triedneho učiteľa
  2. Za 5 – 9 neospravedlnených hodín ( t.j.1-2 vyučovacie dni) triedny učiteľ navrhne pokarhanie od riaditeľa školy
  3. Za 10 – 25 neospravedlnených hodín triedny učiteľ navrhne zo správania stupeň 2 (uspokojivé)
  4. Za 26 – 60 neospravedlnených hodín triedny učiteľ navrhne stupeň 3 (menej uspokojivé)
  5. Nad 60 neospravedlnených hodín triedny učiteľ navrhne stupeň 4 (neuspokojivé).
 4.  
 5. Ak si žiak do školy neprinesie žiacku knižku, záznam sa zapíše do Poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname. Ak si zabudne žiacku knižku 3 až 10 krát za polrok, triedny učiteľ udelí napomenutie alebo navrhne niektoré výchovné opatrenia. Ak si zabudne žiacku knižku viac ako 10 – krát za polrok, bude navrhnutá znížená známka zo správania.
 6. V prípade, ak si opakovane bez vážnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže triedny učiteľ udeliť napomenutie alebo navrhnúť niektoré z výchovných opatrení alebo zníženú známku zo správania.

XVI. Hodnotenie a klasifikácia správania

 1. Dodržiavanie pravidiel správania a tohto školského poriadku školy počas klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.
 2. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na jeho vek, prípadne so zreteľom na jeho iné osobitosti.
 3. Požiadavky na klasifikáciu správania:
  • Stupeň 1- veľmi dobré
   Žiak uvedomelo dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy. Ojedinelo sa dopúšťa menej závažných previnení.
  • Stupeň 2- uspokojivé
   Žiak sa závažnejšie previní, alebo opakovane menej závažne previní, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.
  • Stupeň 3- menej uspokojivé
   Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa sa dopúšťa ďalších previnení.
  • Stupeň 4 – neuspokojivé
   Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Tento vnútorný poriadok škola nadobúda platnosť dňom 2.9. 2008.

 

 

 

 

                                                                           Mgr. Karol Čonka

                                                                                                  riaditeľ školy