Záujmová činnosť

Záujmová činnosť v šk. roku 2023/2024. Všetky krúžky sú organizované školou a sú bezplatné. Zdroj financovania: vzdelávacie poukazy, účelový príspevok obcí na záujmovú činnosť.

Záujmové krúžky v šk. roku 2023/2024.