Konzultačné hodiny

Pripomíname rodičom a žiakom možnosť využitia konzultačných hodín a u žiakov opakujúcich ročník aj možnosť využitia „vzdelanostného minima„.

Zároveň žiadame rodičov, aby navštevovali vyučujúcich za účelom konzultácií len v nižšie uvedenom čase, ak s nimi nie sú dohodnutí inak! Počas vyučovacích hodín NEMôŽE BYŤ VYUČOVANIE V TRIEDE PRERUŠENÉ KVôLI KONZULTÁCIÁM, ak nejde o bezodkladnú záležitosť.

Rodičov žiakov so zdravotným znevýhodnením upozorňujeme aj na možnosť poskytovania individuálnej podpory po vyučovaní zo strany pedagogických asistentov (pomoc súvisiaca s orientáciou v novom učive).

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.