Vzdelanostné minimum

Vzdelanostné minimum z nevýchovných predmetov pre žiakov 2. stupňa, sa týka žiakov, ktorí opakujú ročník:

  • na žiaka, ktorý nezvláda učivo, napriek tomu, že opakuje ročník, sa kladú nižšie nároky – môže využiť tzv. „vzdelanostné minimum“, ktoré je zverejnené z každého predmetu za každý polrok zvlášť.
  • žiak sa môže priebežne pripravovať na otázky, ktoré sú v ňom zverejnené – tzn. vie presne, čo sa od neho očakáva, aby úspešne zvládol vyučovací predmet (konkrétne otázky, úlohy).
  • požadovaná úspešnosť je min. 70% (keďže ide o redukované elementárne učivo a žiak dopredu vie obsah otázok).

Odkaz na vzdelanostné minimum (podľa vyučujúcich predmetov)