Povinné zverejňovanie

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Základná škola, Hlavná ul. 86/29, 985 26 Málinec zverejňuje tieto informácie:

1.Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry:

2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

 • sekretariát školy, v pracovných dňoch v čase 7,40 hod. – 15.00 hod.,
 • sprístupnenie informácií v zmysle §14 a §16 Zákona č.211/ 2000 Z.z. – osobne, písomne na adresu školy, e-mailom na sekretariat@zsmalinec.sk 
 • sťažnosti  písomne poštou, osobne alebo iným spôsobom v zmysle Zákona č.9/2010 Z.z. (požiadavka autentifikácie a náležitostí sťažnosti v zmysle Zákona)

3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

 • adresa školy – t. j. povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať
 • písomne, elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona (215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Z odvolania musí byť zrejmé:
  kto odvolanie podáva,

  proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,

  dôvody odvolania,

  návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť .
 • Proti rozhodnutiu ZŠ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.
 • o odvolaní proti rozhodnutiu ZŠ rozhoduje zriaďovateľ školy – Obec Málinec, o 15 dní od doručenia na ZŠ. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
  vydanie rozhodnutia.
 • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Podľa § 250b zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov môže byť podaná žaloba proti orgánu, ktorý rozhodol v poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia. Žaloba sa podáva na príslušný súd.

4. Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať:

 • Žiadosť možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená ZŠ.
  Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ZŠ bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v
  určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil, zároveň poučí
  žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť.
  Základná škola je povinná
  dodržiavať tieto lehoty:

  do 5 dní ( § 7 ods. 1) odkaz na už zverejnenú informáciu,

  do 5 dní ( § 15 ods. 1) postúpenie žiadosti inej povinnej osobe, ktorá má požadované
  informácie k dispozícií,

  do 8 pracovných dní ( § 17 ods. 1) vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií a do 15
  pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa §
  16 ods. 2 písm. a) citovaného zákona, ak nie sú dôvody na predĺženie lehoty ( § 17 ods. 2
  zákona),

  bezodkladne ( § 17 ods. 3) oznámenie predĺženia lehoty a dôvodov, ktoré viedli k jej
  predĺženiu žiadateľovi o informáciu podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona.
 • žiadosti o vystavenie odpisov vysvedčení a potvrdenia (bežná agenda) sa vybavujú do 10 dní od doručenia žiadosti, resp. do 30 dní, ak žiadateľ neposkytne úplné informácie potrebné na vystavenie príslušného dokladu, resp. potvrdenia
 • ZŠ sprístupní informácie na žiadosť najmä:
  – ústne,

  nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,

  odkopírovaním informácií na technický nosič dát,

  sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami ,

  – telefonicky,

  poštou,

  elektronickou poštou.
 • Sťažnosť sa v zmysle Zákona č. 9/2010 podáva písomne. Ak sťažovateľ nepodá sťažnosť písomne, bude prijatý administratívnou pracovníčkou školy a nevyhnutnosti podať sťažnosť písomne bude informovaný písomným oznámením na mieste s upozornením na náležitosti, ktoré je potrebné pri podaní sťažnosti dodržať. Lehota na vybavenie sťažnosti je v zmysle §13 ods. 1 Zákona 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený  zástupca lehotu podľa predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

5. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe:

Ústava SR – zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov,

zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov,

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

zákon č. 311/2002 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ,

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

6. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:

 • t.č. bez správneho poplatku, resp. požiadavky na úhradu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Protislopočenskú činnosť je v zmysle ustanovení §10 ods. 1 a ods.2 Zákona č. 54/2019 Z.z. oznámiť hlavnému kontrolórovi obce Málinec.

Informácie o hlavnom kontrolórovi obce Málinec sú dostupné na webovom sídle obce.