Oznámenie o spôsobe záverečnej klasifikácie

Riaditeľstvo Základnej školy, Hlavná 86/29, Málinec na základe usmernenia MŠVVaŠSR zo dňa 6.4. 2020 a na základe záverov mimoriadnej pedagogickej rady, ktorá sa konala v dňoch 15. a 16. 4. 2020 elektronickou formou oznamuje, že záverečná klasifikácia žiakov ZŠ bude v druhom polroku šk. roku 2019/2020 v jednotlivých predmetoch vykonaná rovnakým spôsobom ako bola vykonaná v prvom polroku, s výnimkou žiakov 1. ročníka, ktorí budú hodnotení slovne (v zmysle vyššie uvedeného nariadenia ministerstva školstva).

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.