Vyučovanie od 1.6.2020

Oznam o obnovení prevádzky školy

Na základe vykonaného prieskumu záujmu o vyučovanie od 1.6. ZŠ v Málinci oznamuje všetkým zákonným zástupcom prihlásených detí, že od pondelka obnovuje prevádzku všetkých piatich ročníkov, teda prvej až piatej triedy a obidvoch oddelení ŠKD. Špeciálna trieda sa pre nezáujem neotvára.

Odporúčame rodičom, aby v prvý deň nástupu do školy zabezpečili sprievod žiaka do školy a priniesli vypísané vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Sprevádzať žiaka zo školy a do školy môže len osoba zo spoločnej domácnosti.

Škola bude otvorená vždy od 7.25 hod, preto prosíme rodičov, aby deti do školy neposielali skôr.

Všetky potrebné informácie nájdete na tejto webovej stránke školy. Podrobný prehľad o prevádzkovom zabezpečení školy nájdete v dokumente 7 – Usmernenie k vyučovaniu – aktualizácia“.

Rozvrh hodín

Vo všetkých triedach sa vyučujú 4 vyučovacie hodiny (cca do 11.30 hod.).

V triedach 1.-4. vyučujúci vychádza z pôvodného rozvrhu hodín pre daný deň – deti by teda mali mať pomôcky tak ako majú napísané v rozvrhu hodín pre daný deň. Vyučujúci si denný rozvrh upraví podľa aktuálnych potrieb (napr. môže rozhodnúť, že z rozvrhu v daný deň vypustí výtvarnú výchovu, jednu hodinu slovenčiny a naopak, že pridá napr. jednu hodinu matematiky). Po obedňajšej prestávke žiaci 1.-4. roč. ktorí navštevujú ŠKD, nastupujú do svojho obvyklého oddelenia ŠKD.

V 5. triede sa vyučuje v dvojhodinových blokoch v sedemdňových cykloch až do konca šk. roka nasledovne:

Výchovné predmety, ktoré nie sú v rozvrhu uvedené, absolvujú žiaci tak ako doteraz – „z domu“ prostredníctvom portálu „bezkriedy.sk“ (VYV, HUV…) spolu so žiakmi, ktorí ostali doma.