Oznam školskej jedálne

Školská jedáleň oznamuje zákonným zástupcom stravníkov školy a materskej školy, že je možné vyzdvihnúť si v pracovných dňoch do konca prázdnin poštové poukážky pre stravníkov na mesiac september a to v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Stravné je potrebné uhradiť buď poštovou poukážkou alebo prevodom na účet tak, aby bola suma pripísaná na účet školskej jedálne najneskôr k začiatku školského roka.

Stravníkom, ktorí si nevyzdvihnú poštové poukážky počas školských prázdnin, budú odovzdané šeky so zálohami na mesiac september v prvý deň vyučovania. V zmysle platného VZN, má jedáleň v takomto prípade nárok začať poskytovať stravu žiakovi alebo dieťaťu až po piatich dňoch od preukázania sa úhradou zálohy.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.